Brezobrestni krediti za ublažitev škode po spomladanski pozebi v sadjarstvu in vinogradništvu
Kristijan Hrastar
Kmečki glas

Sreda, 20. december 2017 ob 09:17

Odpri galerijo

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča vsa kmetijska gospodarstva, da je Slovenski regionalno razvojni sklad v petek, 8. decembra 2017 v Uradnem listu št. 69 objavil Javni razpis za obratna sredstva v sadjarstvu in vinogradništvu – AO 2017. Predmet razpisa je dodeljevanje ugodnih posojil s subvencionirano obrestno mero sadjarjem in vinogradnikom, ki so zaradi škode na kulturah po pozebi med 21. in 22. aprilom 2017 utrpeli izpad prihodka.

Višina razpisanih sredstev je pet milijonov evrov. Posojilo je obrestovano s fiksno obrestno mero v višini 1 % letno. Skupna doba vračanja posojil je do 5 let z možnostjo koriščenja moratorija na odplačevanje glavnice v trajanju do 2 leti. Moratorij je vključen v skupno dobo vračanja posojila. Obresti so sofinancirane iz proračuna in sicer do višine 180 tisoč evrov za obdobje od 2018 do 2023.

Galerija slik

Zadnje objave

Thu, 26. Mar 2020 at 09:40

120 ogledov

Sindikat kmetov Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica o sprejetem paketu ukrepov za blažitev posledic bolezni
Kljub številnim ukrepom za kmetijstvo, pa so ti po mnenju predsednika Sindikata kmetov Slovenije Antona Medveda le kaplja v morje, če jih primerjamo z drugimi gospodarskimi sektorji. Oziroma kot pravi predsednik sindikata, so le odložilni ukrepi, kmetje bodo še vedno morali poravnati vse svoje obveznosti do države. Anton Medved pravi, da čeprav so pred nami težki in negotovi časi, pa kmete ni strah. »Smo spregledani del družbe, ki je znal vedno preživeti v kriznih trenutkih. Državljani nas opazijo le tedaj, ko razvažamo gnojevko po travnikih in njivah. Opazijo nas tudi, ko opravljamo kmetijska dela in jih motimo s hrupom, smradom ali ko drugače. Sicer pa smo neopaženi. Vse do sedaj, ko je v času epidemije pod vprašaj postavljena prehranska varnost države. Kmetje se zato zavedamo, da so pred nami drugi časi, in hrana postaja pomembna strateška dobrina. Naše delo bo moralo postati zopet cenjeno. Kmetje nimamo interesa obogateti s pridelovanjem hrane, želimo si le primeren in pošten dohodek za delo, ki ga opravljamo. Prav tako si želimo, da bi naše delo bilo spoštovani in cenjeno. Kako krhek je neoliberalizem, ki so ga zadnja leta zagovarjali slovenski ekonomisti se je pokazalo že po nekaj dneh epidemije. Reševanje prehranske krize ne more biti enako drugim gospodarskim panogam, saj ima kmetijstvo dolg proizvodni cikel, na katerega vplivajo številni dejavniki, med drugim je vezano na sezonskost pridelave, vremenske ujme, ciklična gibanja pridelave in prireje zaradi nihanj odkupnih cen in drugo. V sindikatu smo in še vedno opozarjamo na lastno samooskrbo, vendar se v času izobilja in cvetoče trgovine, predvsem pa poceni dobrin, odgovorni niso odzvali na naša opozorila. To je, da bi dogovorili za vzpostavitev, delovanje in tudi spoštovanje prehranskih verig posameznih kmetijskih dejavnosti. Kritični moramo biti do Vlade RS in ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da obljublja pomoč vsem družbenim skupinam in gospodarskim subjektom, na kmete pa se pozablja. Zahtevamo da se na kmeta končno gleda kot na pomembne del družbe. Zato naj se pripravijo konkretni in takojšnji ukrepi za kmetijski sektor, saj smo v danih trenutkih primorani opravljati svoja dela v hlevu, njivah in smo enako izpostavljeni možnosti okužbe z virusom kot drugo prebivalstvo. Naša zahteva je, da kmete enačijo kot samozaposlene ali samostojne podjetnike. To je najmanj kar nam lahko ponudijo, saj smo v danih trenutkih pomembni za samooskrbo države in preživetja naroda. Že smo priča zniževanju odkupnih cen in zviševanju prodajnih cen repromateriala. Tega ne smemo dopustiti in zahtevamo zakonske omejitve in nadzor nad cenami ter velike kazni za kršitelje. Če želimo, da bomo kot družba iz epidemije odšli močni, zahtevamo rigorozne ukrepe, za vse, ki želijo izkoriščati nastalo situacijo in bogateti na tuj račun. V sindikatu spremljamo dogajanje na terenu, zbiramo podatke, oblikujemo stališča in predloge za rešitev morebitnih težav na terenu, še preden bi te postale nerešljiv problem za kmete. Komunikacija s kmetijskim ministrstvom poteka na dnevni ravni, zadovoljni smo, da so upoštevali predloge, da ostanejo trgovine s kmetijskim repromaterialom odprte. Predlagali smo ukinitev obvezne prahe, odlok plačila kreditov za 12 mesecev pri vseh komercialnih bankah na ravni države. Glede odloga plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v času epidemije ne pristajamo na odloženi rok plačila, ampak naj se ti štejejo kot že plačani. Prav tako želimo, da se vinogradnike, dopolnilne dejavnosti in turistične kmetije enači kot sektor za malogospodarstvo. Namreč vezani so na neposredno prodajo in stiku s kupci, zato so trenutno brez vsakega dohodka. V času krize pozivamo živilsko predelovalno industrijo in trgovino naj si ne ustvarjajo dobička z zniževanjem odkupnih cen. Če se bo to dogajalo, pa naj vlada preuči upravičenost podpor do njih. Za konec bi dejal, da je epidemija močno zaznamovala življenje na naših kmetijah. To je veliko opozorilo, da moramo začeti razmišljati na lastno samooskrbo in ne le na prehransko varnost z uvozom hrane iz drugih, tujih trgov. KGZS: Zakon le delno rešuje težave kmetov Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije (KGZS) pozdravljajo, a hkrati opozarjajo na pomanjkljivosti predloga Zakona za blažitev posledic bolezni COVID-19. Tako so že pripravili nabor predlogov za dopolnitev. Na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so veseli, da je resorno ministrstvo predlagalo ukrepe v vladnem paketu tudi za področje kmetijske pridelave in dopolnilnih dejavnosti, saj so bile te v dosedanjih ukrepih pozabljene, poudarja predsednik KGZS Cvetko Zupančič. Ob tem opozarja na potrebo po sistemskih in dolgoročno usmerjenih rešitvah po vzoru ukrepov za gospodarstvo. Ukrepi žal ne upoštevajo kritične situacije za obstoj posameznih področij znotraj kmetijstva. »Tako se turistične kmetije soočajo s popolno ustavitvijo dejavnosti in odpovedanimi rezervacijami. Prav tako se je ustavila prodaja kmetijskih pridelkov in živali, kljub splošnemu prepričanju, da trg hrane ne more biti prizadet,« meni predsednik KGZS, ki opozarja tudi na to, da kmetijske pridelave brez sezonske delovne sile v kmetijstvu ni možno izvajati. Žal tudi na tem področju zakon ne daje ustreznih rešitev. Na KGZS so tako že pripravili nabor predlogov in pripomb ter jih posredovali pristojnim na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Na KGZS med drugim pričakujejo, da se bo nabor ukrepov zaradi izpada dohodka razširil in omogočil nemoteno delovanje kmetij in izvajanje kmetijske dejavnosti tudi v razmerah izpada dohodka. Poudarjajo, da bi nabor ukrepov moral zajemati odpis prispevkov, omogočiti mesečni temeljni dohodek, odložitev plačila akontacije dohodnine, odpis dela katastrskega dohodka, zvišanje stopnje vračila trošarine za pogonska goriva za kmetijsko mehanizacijo in zagotavljanje nemotene oskrbe z repromaterialom za kmetijsko pridelavo. »Dejstvo je, da so posamezne panoge kmetijstva, kot so vinogradništvo in vinarstvo ter turistična dejavnost na kmetijah, trenutno v izjemno težkem položaju. Prav tako vsakodnevno prihajajo informacije o težavah v drugih panogah,« izpostavlja Zupančič in zaključuje: »Pri vseh prizadevanjih kmetijstva za zagotavljanje nemotene pridelave in prireje se je treba zavedati, da je kmetijstvo gospodarska dejavnost in je obseg ter obstoj te dejavnosti dolgoročno odvisen predvsem od ekonomskih pogojev. Dokler pridelava hrane ne bo zagotavljala ustreznega dohodka in dokler bodo razmerja na trgu v škodo pridelovalcem hrane, je tudi samooskrba ogrožena.« Zbornica obenem opozarja na nujnost priprave dolgoročnih ukrepov, ki bodo slovenskemu kmetijstvu omogočili prebroditev vsesplošne finančne krize, ki se nakazuje in bo v prihodnje zagotovo prizadela tudi kmetijski sektor.

Wed, 25. Mar 2020 at 09:43

236 ogledov

Ukrepi kmetijskega ministrstva za zagotavljanje nemotene oskrbe s hrano ter spodbujanje samooskrbe
Ukrepi bodo prebivalstvu in gospodarstvu omogočile lažje poslovanje, s čimer pa se bo povečala tudi socialna varnost državljanov. Na področju kmetijstva, prehrane in gozdarstva je ministrica dr. Aleksandra Pivec na novinarski konferenci predstavila Zakon za blažitev posledic bolezni COVID-19, katerega namen je zaščita in spodbude za domače pridelovalce in predelovalno industrijo oziroma dobavitelje hrane in živil. Ukrepi, ki so vključeni v predlog paketa za blaženje posledic predhodno sprejete zakonodaje med drugim določajo nadomestilo za čas bolezni zaradi COVID-19 za kmete, nosilce dopolnilnih dejavnosti in turističnih kmetij. Prav tako bo za čas bolezni veljal odpis prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za kmete po Zakonu o pogojih, pod katerimi se kmetom zmanjšani ali odpisani prispevki štejejo za plačane. S predlogom zakona se bo članom kmetijskih gospodarstev, ki so zboleli za boleznijo COVID-19 ter so pokojninsko in invalidsko zavarovani kot kmetje, za prvi mesec bolezni omogočilo pridobitev nadomestila za čas odsotnosti. Višina nadomestila bo znašala 80% minimalne plače za delo s polnim delovnim časom. Upravičeni do odloga plačila prispevkov bodo tudi kmetje, ki opravljajo osnovno kmetijsko oziroma osnovno gozdarsko dejavnost, dopolnilno dejavnost na kmetiji ali drugo kmetijsko dejavnost. Odlog plačila prispevkov bo zagotovljen za dajatve, ki zapadejo v plačilo v mesecu aprilu, maju in juniju 2020. Neporavnane prispevke bodo morali upravičenci poravnati v dveh letih, in sicer najkasneje do 31. marca 2022. Prvi t.i. korona zakon predvideva finančno podporo za nosilce kmetijskih gospodarstev, fizične osebe z dejavnostjo, zadruge in gospodarske družbe iz kmetijskega in živilsko-predelovalnega sektorja v primeru izpada dohodka zaradi padca cen v času epidemije in glede na stanje cen v enakem obdobju leta 2019 (padec cen se pričakuje zlasti na mlečnem in mesnem sektorju), povračilo škode zaradi nezmožnosti prodaje zalog, pri plačilu terjatev, ki jih ti niso sposobni plačati (zaradi neprodanih zalog, nižjih cen kmetijskih proizvodov...). Ukrep vključuje tudi izplačilo škode zaradi omejevalnih ukrepov drugih organov in služb (npr. neosemenjevanje krav zaradi nevarnosti prenosa COVID-19 s kmetije na kmetijo ipd.). Pomoč zajema še nekatere druge ukrepe, kot so sprememba javnega naročanja hrane (hrano, ki jo kupujemo iz proračuna naj bo predvsem slovenska) ter oprostitev akontacije dohodnine za investicijsko podporo v delu, ki se nanaša na sofinanciranje lastnega dela upravičencev iz ukrepov SKP. Ministrica je na novinarski konferenci poudarila še dva ukrepa, vezana na izplačila v okviru izplačila skupne kmetijske politike. MKGP bo izplačal 70 odstotkov avansa vsem, ki so uspešno kandidirali na razpisih, načrtujejo pa se tudi ugodni krediti za potrebe investicij v osnovno dejavnost in repromaterial. Ne nazadnje pa se predvideva izplačilo nadomestila tudi za ribiče in gojitelje školjk, ki so zaradi nezmožnosti prodaje na tujih trgih (predvsem italijanskem), ostali praktično brez prihodkov. Za ribiče bo zato v veljavo stopila oprostitev plačila privezov, za gojitelje školjk pa oprostitev plačila vodnega povračila.

Fri, 20. Mar 2020 at 13:50

261 ogledov

Stanje na področju preskrbe s hrano v Sloveniji
Trenutno stanje na področju oskrbe s hrano v Sloveniji ter aktivnosti in sprejete ukrepe je predstavila ministrica dr. Aleksandra Pivec. Izpostavila je, da imamo v Sloveniji dovolj zalog hrane. »Dnevne stike imamo z Zavodom RS za blagovne rezerve glede zalog, spremljamo stanje v trgovinah, pa tudi znotraj agroživilskih verig. Stanje na področju hrane in pretokom blaga (uvoz, izvoz) preverjamo na sektorjih mesa in mesni izdelki, mleko in mlečni izdelki, sveže sadje in zelenjava, krušna žita, moka in pekovski izdelki, sestavine za peko in kuho (sladkor, kvas, olje, kis, sol ipd.), brezalkoholne pijače, kava ter ribe in ribji izdelki. Na področju repromateriala se preverja skupine materialov, kot so semena, gnojila, FFS in krmila.« Ministrica je povedala, da se lahko zaradi zaprtja meja pojavi težava z oskrbo določenih proizvodov, predvsem gre za sadje in zelenjavo, ki se uvaža iz Italije. V zvezi s tem se iščejo druge rešitve, med drugim novi dobavni tokovi in distributerji. Ministrica je tudi opozorila, da se lahko sicer zgodi, da na trgu začasno zmanjka določeno živilo, da bo pestrost izbire manjša na policah, vendar se moramo tudi potrošniki zavedati, da v najtežjih časih morda ne bomo dobili prav vsega, kar smo bili do sedaj navajeni, zato moramo tudi temu prilagodi prehranske navade. Predstavila je interventni zakon na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane, ki ga je sprejel Državni zbor. Namen zakona je zagotovitev zadostne oskrbe prebivalstva s hrano v Sloveniji zaradi posledic epidemije COVID 19. Vlada je sprejela tudi Odlok o določitvi pogojev vstopa v Slovenijo iz Italije zaradi preprečevanja širjenja nalezljive bolezni, ki pa ne velja za dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela. Nadalje je ministrica izpostavila Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodaje blaga in storitev potrošnikom v Sloveniji, ki vsebuje tudi določene izjeme. Začasna prepoved ponujanja in prodaje blaga in storitev tako med drugim NE velja za nakup živilskih izdelkov v prodajalnah z živili, prav tako pa sta dovoljeni prodaja kmetijskih pridelkov na kmetijah in prodaja kmetijskega repromateriala v prodajalnah in kmetijskih prodajalnah. Izvajajo se tudi veterinarske storitve. V zadnjih dneh se pojavlja vprašanje oskrbe domačih živali s hrano, zato to področje MKGP urgentno rešuje s pristojnim Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo, da uvrsti trgovine za male živali v sklop trgovin, ki so nujne in zato ostanejo odprte. Stalno predstavništvo Slovenije v Bruslju nas je tudi obvestilo, da je Evropska komisija sprejela začasni okvir za državne pomoči, ki za leto 2020 med drugim znatno dviga prag najvišje dovoljene državne pomoči de minimis na posamezno podjetje - za ribištvo in ribogojstvo s 15 tisoč na 120 tisoč evrov in za kmetijstvo z 20 tisoč (oz. 25 tisoč) na 100 tisoč evrov. Ministrstvo za kmetijstvo ima že ves teden vzpostavljen dežurni center – 24 ur na dan, namenjen odgovarjanju na različna vprašanja državljanov, in sicer na telefonski številki 040 390 016 in preko e-poštnega naslova cz.mkgp@gov.si.

Thu, 19. Mar 2020 at 14:32

1234 ogledov

Poziv prebivalstvu k strpnemu obnašanju zaradi razvoza gnojevke
Podobne pobude prihajajo tudi iz nekaterih občin. Inšpektorat RS za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo pojasnjuje, da na podlagi Uredbe o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov, uporaba organskih gnojil na kmetijskih zemljiščih v tem času ni oziroma ne more biti prepovedana, saj je to obdobje pričetka intenzivne rasti rastlin ter njihovih povečanih potreb po hranilih. Poleg tega se je v času prepovedi gnojenja s tekočimi organskimi gnojili, to je za večji del države, od 15. novembra do 1. marca, v gnojnih jamah in na gnojiščih kmetijskih gospodarstev, ki redijo živali, nabrala večja količina organskih gnojil. Večina kmetijskih gospodarstev tako nima več prostih kapacitet za skladiščenje in so primorana izprazniti gnojišča ter gnojne jame. Poleg navedenega pa je potrebno v trenutnih razmerah upoštevati najpomembnejši vidik uporabe organskih gnojil, to je pridelava zadostnih količin doma pridelane hrane. Organska gnojila so najnaravnejši in najcenejši način pospeševanja rasti kmetijskih rastlin in pridelkov. Z njimi se zagotavljajo zadostne količine hrane in posledično prehranska varnost državljanov Slovenije Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano poziva vse državljanke in državljane, ki živijo v bližini kmetijskih zemljišč, k strpnemu obnašanju zaradi sezonskega razvoza organskih gnojil. V času epidemije koronavirusa je zagotavljanje lokalne hrane ključnega pomena!

Thu, 19. Mar 2020 at 12:51

207 ogledov

Za lastnike kmetijskih zemljišč slovensko-italijanska meja ostaja odprta
Sprejeti vladni odlok se tako ne uporablja za državljane Republike Slovenije in državljane Republike Italije, dvolastnike, ki imajo svoja zemljišča na obeh straneh državne meje in opravljajo kmetijsko-poljedelska dela. Zanje, kot rečeno, ta odlok ne velja.To v praksi pomeni, da lahko državljani RS, ki imajo kmetijsko zemljo v Italiji in obratno, državljani Italije (t. j. tudi slovenski zamejci), ki imajo kmetijsko zemljo v RS prečkajo mejo, tako kot do sedaj - na maloobmejnih mejnih prehodih, na polju ipd. Izpolnjevati morajo zgolj pogoj, da je prehod nujen zaradi opravljanja kmetijsko-poljedelskih opravil. Za prehod meje so vzpostavljene štiri kontrolne točke na mejnem območju na cestnih povezavah z Italijansko republiko: Vrtojba, Fernetiči, Škofije in Krvavi potok. Kontrolne točke Vrtojba, Fernetiči in Škofije so odprte ves čas, kontrolna točka Krvavi potok pa od 5. do 23. ure. Če bodo težave pri prehodu meje, državljane pozivamo, da naj se obrnejo na lokalni štab civilne zaščite ali policijo.

Thu, 19. Mar 2020 at 08:51

296 ogledov

Predstavitev novosti iz programa Lamborghini
Na tržišču se je takrat pojavil s strojem, ki je imel niz genialnih inovacij. S trdim delom, vztrajnostjo in uvajanjem tehnoloških novosti je uspel izdelati traktorje, ki so se vpisali v zgodovino. To so bili začetki uspešne zgodbe traktorjev Lamborghini. Zastopniki za traktorje Lamborghini v Sloveniji je po novem podjetje NI-MA int d.o.o. iz Solkana. Danes so traktorji Lamborghini del skupine SDF Group (Same Deutz-Fahr). Znamka Lamborghini ponuja širok spekter kmetijskih strojev. Od poljedelskih do vinogradniško sadjarskih in komunalnih traktorjev. Razpon moči pa je od 40 do 250 konjskih moči. Tudi znamka Lamborghini se z novimi tehnologijami prilagaja potrebam tržišča ter tako sledi vedno hitrejšemu razvoju kmetijske mehanizacije in potrebam kupcev. Vinogradniško sadjarski traktor Pred začetkom letošnje sezone so tako predstavili nov vinogradniško sadjarski traktor SPIRE F VRT 4WS. Traktor se odlikuje zaradi treh značilnosti in sicer prednjega neodvisnega vzmetenja, brezstopenjskega menjalnika in krmiljenja vseh štirih koles. Vinogradniško sadjarski traktor SPIRE F VRT 4WS Traktor je opremljen s tri ali štiri valjnim Common Rail, turbo intercooler motorjem, z DOC katalizatorjem in EGR ventilom, moči 71 kW/97 KM in 83 kW/113 KM. Novi VRT (neprestano spremenljiv prenos oziroma brezstopenjski menjalnik) menjalnik omogoča največjo hitrost 40 km/h tudi pri nizkih vrtljajih motorja, kar prispeva k manjši porabi goriva. Kabina vinogradniške izvedbe Spire F VRT Serijsko je tudi samodejno vklapljanje prednjega pogona in zaklep diferencialov. SPIRE F VRT 4WS se lahko upravlja brez uporabe pedala plina, sklopke, menjalnika in zavor, samo z upravljalno ročico. Z namenskim potenciometrom je mogoče izbrati različne načine upravljanja motorja, tako se optimizira zmogljivost in poraba v vsaki situaciji, hkrati pa se izboljša varnost. Varnost se izboljša tudi po zaslugi »PowerZero« in HPB - hidravlični stacionarni zavori, ki sta vključeni v serijski opremi. »PowerZero« je sistem, ki omogoča, da se ob pritisku na pedal zavore, ko je traktor že ustavljen, sproži stacionarna zavora, ki je aktivna, dokler ponovno ne pritisnemo na pedal plina. Armaturna plošča vinogradniške izvedbe Spire F VRT Hidravlični sistem poganja 100 l/min Load Sensing črpalka, h kateri je dodana še 42 l/min hidravlična črpalka, ki se uporablja samo za hidravlični volan. Hidravlični sistem ima lahko do 10 elektrohidravličnih priklopov zadaj, osem priklopov na sredini in tri priklope spredaj z velikim pretokom. Opcijsko so vsi hidravlični priklopi vodeni z upravljalno ročico. Poleg tradicionalnega, nagibnega prednjega mostu, je za SPIRE F VRT 4WS na razpolago tudi opcija neodvisnega prednjega vzmetenja z aktivnim upravljanjem in neodvisnimi navpičnimi nihanji koles. Štirikolesno krmiljenje 4WS omogoča, da zadnja kolesa pomagajo pri krmiljenju do 20 stopinj. To pripomore k bistveno večji okretnosti traktorja. 4WS sistem upravlja elektronska centrala, ki omogoča izbiro različnih načinov delovanja. Nenazadnje naj pri traktorju SPIRE F VRT 4WS omenimo še kabino, ki je zelo udobna, z ravnim dnom, z vrati čez celotni stranici. Sredinska konzola z instrumenti se premika z nastavljivostjo volana. Kontrolna plošča »InfoCentrePro« ima nov, barvni ekran na katerem se prikazujejo vse funkcije, ki so vklopljene na traktorju. Opcijsko je mogoče naročiti tudi kabino, ki je v skladu z najstrožjimi varnostnimi predpisi, ki se nanašajo na izvajanje fitosanitarnih postopkov. Všečna oblika traktorja Spire F VRT Serija Spire LS, GS in Target Vendar traktorji Lamborghini ni samo SPIRE F VRT 4WS. Naj ob tej priložnosti omenimo še nekatere modele, kot je na primer letos pomlajeni model SPIRE, v verzijah LS, GS in SPIRE Target. Vsi so v Sloveniji že dobro poznani traktorji in precej zanimivi za kupce, saj izhajajo iz dobro znanih predhodnikov SPRINT in R2 modelov. Poganjajo jih 3 in 4 valjni motorji, ki premorejo moč od 48 kW/65 KM pa vse do 75 kW/102 KM. Traktorji so lahko opremljeni z mehanskim ali elektrohidravličnim invertorjem, s tremi različnimi menjalniki 10 + 10, 30 + 15 ali 45 + 45 z elektrohidravličnimi tretjinkami pod obremenitvijo (H+M+L skupine). Traktor ima zmogljiv motor Serija Spark Naj omenimo še modele SPARK, ki združujejo visoko kakovost in zanesljivost s tehnologijo, ki predstavlja nepremagljivost traktorjev njihovega razreda. Pri modelih SPARK so v Lamborghiniju vgradili motorje dveh proizvajalcev. Modeli SPARK 120, 130 in 140 imajo vgrajene 4 valjne motorje FARMotion iz družine SDF Group, moči 85 kW/116 KM, 93 kW/126 KM in 100 kW/136 KM. Menjalniki so lahko v različicah 30 + 30 s H+M+L skupinami, 60 + 60 s H+M+L skupinami ali pa VRT brezstopenjski. SPARK 155.4/165.4/175.4 in 155/165/175/185/205/215 pa imajo vgrajene štiri in šest valjne motorje znamke Deutz AG, moči od 156 KM pa vse do 226 KM. Traktorji imajo lahko klasične Powershift menjalnike, RC SHIFT robotizirane menjalnike ali pa brezstopenjske VRT menjalnike. Serija Spark Kabina pri seriji Spark

Zadnji komentarji

Prijatelji

ZUPAN d.o.oLeon Kraljziliute88edita editaAlen  OsenjakMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKmečki glas Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Brezobrestni krediti za ublažitev škode po spomladanski pozebi v sadjarstvu in vinogradništvu