Vreme Naročite se
Zavrnjene številne odločbe za pomoč govedorejcem
Nov teden, nove težave za govedorejsko dejavnost, bi lahko zapisali v enem stavku. Številni rejci so namreč ostali brez pomoči za oddane živali, saj je bilo kar 1250 vlog zavrnjenih, od dobrih 9500. To pomeni, da je bila zavrnjena vsaka sedma vloga.
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Sreda, 9. december 2020 ob 09:00

Odpri galerijo

Kaj se je zgodilo? Pisali smo, da s Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja izdala odločbe o finančni pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. junija 2020 do 30. septembra 2020. 8.258 upravičencem je odobrenih dobrih tri milijone evrov finančne pomoči. V oči bode dejstvo, da je bilo za finančno pomoč vloženih 9517 zahtevkov.

Številni so nas poklicali, brali smo komentarje na spletnih forumih; vzroki so predvsem v tem, da vlagatelji niso poravnali davčnih obveznosti do države ter da niso imeli najmanj 70 odstotkov števila goved od števila govedi, ki so jih redili konec maja. Že pri zadnjem vzroku vemo, da pripravljavci odloka niso upoštevali dejstva, da je pitanje goveje živine specifična dejavnost, saj število živali lahko zelo niha. Številni niso vhlevljali živali tudi zaradi nizke odkupne cene.

S klikom na naslovnici polistajte in naročite knjigi PAŠTETE in drugi shranki, IZDELOVANJE klobas, salam in želodcev

							 

Preglednica: Glavni razlogi za zavrnitev/zavržbo vloge (Vir: MKGP)

ŠTEVILO ZAVRNITEV      RAZLOG ZAVRNITVE

351 - FURS neporavnane obveznosti (nad 50 evrov)

24 - rejec ni oddal Zbirne vloge za leto 2020.

576 - vlagatelj mora imeti 5. novembra 2020 najmanj 70 % števila govedi od števila govedi, ki jih je imel na 31. maj 2020

250 - zahtevek ni oddan v roku za oddajo

2 - že prejel 200 tisoč evrov de minimis pomoči

1 - že prejel 25 tisoč evrov MKGP

133 - nima živali (ni oddal v zakol, odpremo, izvoz) v upravičenem obdobju

Vlagatelj ima lahko več kršitev (oz ni izpolnjeval več pogojev), zato seštevek kršitev ni enak številu zavrnjenih odločb.

Izjava kmeta iz okolice Celja, ki mu je reja mladega pitanega govedo edini prihodek na kmetiji:

"Nisem imel plačanih vseh davčnih obveznosti. Ali se me ne da kaznovati kako drugače, kot pa da se mi vzame sredstva za pokrivanje delne razlike odkupne cene pri oddanih živalih? Vsekakor bi se me lahko po telefonu ali pisno pozvalo, da nimam plačanih davkov. Tudi drugače se bi nastali zaplet rešil enostavno. Vzeli so mi vso voljo do kmetovanja, ki sem jo imel. Ne pozabimo, da bo vse manj kmetov, ki bo sploh še želelo kmetovati v teh težkih časih. In le kako naj kmetujemo in vidimo prihodnost, če ne moreš prodati svojih živali. Čakal sem šest tednov, da sem oddal telice po nizki odkupni ceni, zdaj pa moram čakati še 45 dni, da prejmem plačilo za njih. In naj pri tem še razmišljam, da plačam davke državi?«

Razpisne pogoje je treba izpolnjevati

Na ministrstvu odgovarjajo, da v pogojih za pridobitev sredstev na podlagi Odloka o finančni pomoči v prireji govejega mesa za obdobje od 1. junija 2020 do 30. septembra 2020 je navedeno, da vlagatelj na dan oddaje zahtevka ne sme biti v stečaju in ne sme imeti neporavnanih davčnih obveznosti ter drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, v višini, ki presega 50 evrov. To pomeni, da lahko ima vlagatelj do 50 evrov neporavnanih davčnih obveznosti, pa bi bil kljub temu upravičen do pomoči, v primeru višjega dolga pa vlagatelj ni upravičen do pomoči, kar se je verjetno pripetilo omenjenemu vlagatelju.

Na ministrstvu pojasnjujejo, da kmetu niso bila odvzeta pripadajoča sredstva, ker mu niti niso bila dodeljena. Govedorejec dobi pravico do pomoči iz davkoplačevalskih sredstev, če izpolnjuje pogoje, določene s predpisom, ki omogoča dodelitev te pomoči. Ti pogoji veljajo za vse vlagatelje enako, kar preveri Agencija za kmetijske trge in razvoj podeželja v postopku za dodelitev pomoči. Sredstva omenjenemu vlagatelju niso bila dodeljena, ker ni izpolnjeval pogojev za pridobitev sredstev.

Želijo izpostaviti še, da določba o neporavnanih davčnih obveznostih ni posebnost tega odloka ampak je ta določba splošno pravilo za pridobitev finančne pomoči, ta pravila pa so v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo.

Kako bo s pomočjo za oddane živali od oktobra naprej, na ministrstvu še ne morejo odgovoriti.

Z majhnimi spremembami bi bili vsi upravičeni do sredstev

Na Sindikatu kmetov Slovenije pravijo, da je reja govejih pitancev trenutno najbolj ogrožena kmetijska dejavnost pri nas. Opozarjajo ministrstvo, da je treba aktivirati vse pristojne, da se rešijo nastale težave, sicer bo ta pomembna govedorejska dejavnost pri nas počasi zamrla. Z zaskrbljenostjo spremljajo izdajo odločb za ukrep finančne pomoči sektorju govejega mesa. Dodajajo, da se je na njih obrnilo več kmetov, ki niso prejeli sredstev zaradi neizpolnjevanja pogojev, predvsem zaradi neplačanih davkov in znižanjem staleža za več kot 30%. Razlogov za davčni dolg je veliko, pri zmanjšanju staleža pa je realnost, da se v turnusni reji proda večje število živali hkrati, nato pa se jih čez nekaj tednov nadomesti z novimi, kar ne more biti razlog za »navidezno« zmanjšanje staleža, katerega kmet nato spet doseže.

Enotnost nevladnih kmetijskih organizacij pri reševanju težav govedorejcev

 

Na sindikatu predlagajo, temu predlogu so se pridružili tudi na Zadružni zvezi Slovenije, Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije in Zvezi slovenske podeželske mladine, da davčni dolg po novem lahko znaša do 500 evrov na upravičenca in se ga poravna do izplačila prejetih sredstev. Črta naj se merilo ohranitve staleža govedi na 70 odstotkih, saj gre za izplačilo pomoči za oddane živali pri katerih je prišlo do izpada prihodka in ne nadomestilo za vhlevitev novih živali.

Od ministrstva za kmetijstvo pričakujejo, da se takoj najde ustrezna rešitev nastalega stanja in se pomaga prizadetim kmetom za nazaj, kakor tudi za naprej, da se v protikoronskem paketu 7 odpravijo odstopanja in se pomoč sektorju za govedo nadaljuje tudi v mesecih oktober, november in december. Kmetom bi agencija morala ponovno pošiljati predtiskani obrazec, kot v prvem paketu.

 

Najprej pogovori, ob neuspehu druge oblike boja

Tudi na Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije so zaskrbljeni nad slabim stanjem v skoraj vseh kmetijskih dejavnostih. Položaj se kljub nekaterim ukrepom s strani države z dneva v dan slabša. Predsednik Roman Žveglič je izpostavil predvsem govedorejo in prašičerejo kot tudi posamezne rastlinske pridelave in dejavnosti, ki so vezane na prodajo v javne zavode, gostinstvo in turizem.

Dejal je, da so se odkupne cene govejega mesa znižale že aprila in od takrat se ne zvišujejo. To bi že razumeli, a smo skoraj edina država s tako nizkimi odkupnimi cenami, pri nas znaša povprečna odkupna cena nekaj več kot 3 evre za kilogram mesa, medtem ko je v Evropski uniji povprečna cena več kot 3,50 evra za kilogram mesa. Zaskrbljujoč je tudi velik uvoz govejega mesa in zaradi tega se odkupne cene ne zvišujejo, medtem ko so se dvignile cene v maloprodaji.

Tudi stanje pri prašičjem mesu je postalo alarmantno, saj so odkupne cene v novembru zelo padle. Razlog je bil v presežkih prašičjega mesa na evropskem trgu kot posledica afriške prašičje kuge in epidemije COVID-19. V Slovenijo se prav tako uvažajo velike količine prašičjega mesa. Cene v maloprodaji so se v letošnjem letu dvignile, odkup se je praktično zaustavil. Glede na podatke so cene prašičjega mesa v novembru padle za dobrih pet odstotkov. Tako cena za razred E znaša 1,48 evra za kg mesa. V letu 2019 je cena v enakem obdobju znašala 1,99 evra za kg, kar pomeni, da je letošnja cena nižja za več kot četrtino.

Roman Žveglič pravi: »Od živilske industrije pričakujemo, da takoj pristopi k pogajanjem s svojimi kupci za zagotovitev ustreznega razmerja cen v verigi in zagotovi odkupne cene vsaj v višini lastne cene pridelave. Na trgovce se obračamo s prošnjo, da prednostno odkupujejo slovenske kmetijske in živilske proizvode ter sorazmerno zmanjšajo uvoz. Od države pa pričakujemo, da izvaja sheme pomoči za sektorje v težavah ter naredi temeljito analizo strukture cene v verigi za zadnjih sedem mesecev letošnjega leta. Prav tako je nujna analiza masnih tokov letošnjega leta ter preverjanje morebitne zlorabe moči nad šibkejšim deležnikom. Prav tako rabimo temeljit nadzor nad označevanjem mesa in mesnimi bilancami pri posameznih nosilcih dejavnosti. Od varuha v verigi preskrbe s hrano pa pričakujemo preverjanje morebitnih nepoštenih praks v mesni verigi.«

Dokler navedene zahteve do živilske industrije, trgovine in države niso upoštevane, sredstva za promocijo dosegajo nasproten učinek. Zato bi bilo treba denar za promocijo usmeriti v osveščanje potrošnika, od kod prihaja in kakšna je hrana, ki jo jedo.

Zaradi vseh teh razmer na trgu so kmetje vse bolj obupani. »Kar nekaj kmetij se je odločilo, da ne bo več hlevilo živali. Najbolj prizadete so predvsem kmetije, ki od tega živijo, pa tudi vsi, ki se sedaj zadolžujejo za pokrivanje sprotnih stroškov, saj bo treba ta sredstva vrniti. Na zbornici jih mirimo in upamo, da z ostalimi deležniki najdemo ustrezne rešitve. Se pa bojimo, kaj bo sledilo, če nam tega ne uspe,« je zaključil Žveglič.

Na vprašanje tednika Kmečki glas, kaj bo sledilo, če se ne najdejo ustrezne rešitve, je Žveglič dejal, da se bo treba povezati z ostalimi nevladnimi kmetijskimi organizacijami in če bodo te predlagale kakršnekoli dejavnosti v smeri organizacije protestov, jih bo KGZS podpirala strokovno z vsem svojimi pristojnostnimi. Še enkrat je dejal, da poziva vse deležnike v verigi, da se krizne situacije vedno rešujejo s pogovori. Nenazadnje se tudi po »vojni« stvari rešujejo s pogovori.

Galerija slik

Zadnje objave

Fri, 12. Aug 2022 at 13:08

1364 ogledov

Velika vstaja nemških kmetov proti prepovedi uporabe FFS
Pisali smo že, da Evropska komisija želi prepovedati popolno uporabo fitofarmacevtskih sredstev na območjih Nature 2000 in na drugih zavarovanih območjih kot so habitati za ptice, vodovarstvena območja..., drugje pa omejiti porabo za polovico. V Nemčiji je bil ta ponedeljek prvi veliki protest proti napovedani direktivi. Zmanjšanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev je bil eden glavnih ciljev zelenega dogovora že od samega začetka. Nov predlog Evropske komisije predvideva splošno zmanjšanje uporabe fitofarmacevtskih sredstev za 50 odstotkov do leta 2030. Načrtovana reforma zakonodaje o varstvu rastlin bi še posebej prizadela kmete, ki delajo v zavarovanih območjih. Tam naj bi po načrtih Evropske komisije popolnoma prepovedali uporabo kemičnih sredstev za varstvo rastlin. Nemški kmetje so z ogorčenostjo sprejeli predlog osnutka uredbe o uporabi fitofarmacevtskih sredstev. Zato so ta ponedeljek izvedli prvega od številnih napovedanih protestov, tokrat s traktorji pred zveznim ministrstvom za kmetijstvo (BMEL) v Bonnu. Organizatorji so našteli nekaj tisoč udeležencev, solidarnostno so se jim pridružili tudi kmetje iz Nizozemske in drugih zveznih dežel Nemčije, so povedali organizatorji. Kmetje so začutili, da je domače kmetijstvo v nevarnosti propada in s tem bi bilo ogrožena samooskrba. Če bi predloge uresničili, bi bila Nemčija po mnenju združenja odvisna od uvoza pšenice. Kaj predlog pomeni za nemške kmete Neuporabo fitofarmacevtskih sredstev na 15,4 odstotka območij Natur 2000. Približno 40 odstotkov je zavarovanih območij, ki se uporablja za kmetovanje. Tako bi skupno omejili uporabo FFS na približno 2 milijona hektarjev kmetijskih zemljišč. Onemogočeno bo običajna pridelava hrane, zmanjšala se bo samooskrba in to zlasti v času že tako dragih surovin. Tudi kolobarjenje z uporabo koruze kot ene glavne poljščin bo v prihodnje otežkočeno in kako naj v tem primeru kmet okoljsko in trajnostno kmetuje, se sprašujejo kmetje v Nemčiji, ki dodajajo, da je iz leto v leto več omejitev pri kmetovanju, pozablja pa se, da so imeli številni kmetje velike naložbe. Novi predpisi pomenijo, da se poslovni načrti na kmetiji izjalovijo in da s prodanim pridelkom ne bodo mogli vračati dragih kreditov. Posledično lahko pričakujejo številne stečaje, kar pa najbrž okoljsko naravnane evropske komisije in nacionalne vlade niti najmanj ne zanima. Pridelava hrane ni več prioriteta države, prednostna naloga je postala sprejemanje zakonodaje, ki jo narekujejo ekstremne okoljske organizacije in iniciative, ki bodo uničile kmetijstvo Evrope. Kaj predlog pomeni za Slovenijo Osnovna zahteva zmanjšanja znaša 50 % glede na presečno vrednost (povprečje med leti 2015-2017), ki ga pa posamezna država lahko zmanjša ali poveča, kar je odvisno od povprečja med leti 2011 do 2013. Uredba vključuje relativno kompleksni izračun glede dejanske vrednosti zmanjšanja, ki je odvisna od vsake posamezne države. Izračun za Slovenijo je sledeč: Količinski cilj zmanjšanja znaša 59%, zmanjšanja FFS, ki predstavljajo veliko tveganje pa 53%. Razlog za povečanje je v relativno sušnih letih med 2011-2013 (2013 je bilo izjemno sušno leto, ki ni zahtevalo veliko tretiranja s FFS, posledično so bile količine FFS majhne), pravijo na ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Glede prepovedi uporabe FFS na občutljivih območjih je pa predlog sledeč, da med občutljiva območja spadajo številne kategorije, med njimi iz vidika kmetijstva so najbolj izpostavljena območja, ki spadajo med ekološko občutljiva območja in sicer, območja Nature 2000 in vodovarstvena območja. Nemški kmetje so lahko za vzgled vsem kmetom v EU. Ne bodo čakali, da se predlog sprejme in šele potem protestira. Pri nas poznamo popolnoma drugačne zgodbe...  

Thu, 11. Aug 2022 at 09:17

2425 ogledov

Claas Disco 1010. Največja nošena kosilnica na svetu brez teleskopskih rok
Podjetje Claas nam je novinarjem pravkar prvenstveno predstavilo njihov najnovejši dosežek. Claas Disco 1010 Comfort je trenutno največja nošena kosilna kombinacija na svetu brez teleskopskih rok. Delovna širina je 9,90 metra.  Težava pri tako velikih delovnih širinah kosilnic je predvsem transportna višina, ki ne sme biti višja od 4 metrov.  Claas je to rešil na naslednji način. Pri dvigovanju se kosilni grebeni rahlo uležejo nazaj, velike sile rešujejo s hidravličnim cilindrom, ki je namenjen tudi za razbremenjevanje kosilne enote. Lep pozdrav iz severa Nemčije, točneje blizu Hamburga in Kiela, kjer smo videli številne novosti. Iz Slovenije je zastopan Kmečki glas!

Mon, 8. Aug 2022 at 14:54

917 ogledov

Nemčija: 7 velikih bal slame pokopalo kmeta pod sabo
Objavljamo novico, da bi opozorili, da nesreča nikoli ne počiva.  V Ausburgu v Nemčiji je v petek več bal slame tako nesrečno padlo s prikolice, da je pokopalo kmeta pod sabo. Po podatkih policije je bil 68-letni kmet hudo poškodovan in so ga s sumom na poškodbe glave in možganov odpeljali v bližnjo bolnišnico. Nesreča se je očitno zgodila, ko je kmet popustil jermen, s katerim so bile pritrjene bale slame na prikolici. Na moškega je padlo sedem bal slame – vsaka je tehtala 250 kilogramov. Po podatkih policije naj bi bila prikolica prepolna.

Fri, 5. Aug 2022 at 09:38

2136 ogledov

Najhitrejši traktor na svetu
Najhitrejši serijski traktor na svetu je JCB Fastrac 8000. Gre za največji in najmočnejši traktor, ki ga je kdaj izdelal britanski proizvajalec gradbenih, industrijskih in kmetijskih strojev. Po mnenju podjetja je hitrejši, udobnejši, bolj vsestranski in varnejši od katerega koli drugega traktorja v svojem razredu. Seveda zaradi tega mora izpolnjevati številne varnostne zahteve. Traktor doseže hitrost 70 km/h. Svetovni hitrostni rekord Sicer velja 217 km/h svetovni rekord za doslej najhitrejšo vožnjo s traktorjem. Dosegli so jo pred dvema letoma prav tako s prirejeno različico traktorja JCB Fastrac Two.

Fri, 5. Aug 2022 at 07:39

6067 ogledov

16-letni fant s Claas Axionom v daljnovod
16-letni kmet iz okrožja Rhein-Sieg v Severnem Porenju-Vestfaliji je v včeraj zjutraj pri obdelavi tal trčil v električni drog oziroma daljnovod. Zaradi tega je bilo 65.000 ljudi brez elektrike. Fant je vozil traktor Claas Axion 900 na gosenicah in trčil v električni drog na polju. Po trčenju se je zgrudil. Voznik je bil lažje poškodovan. Del daljnovoda je padel na lokalno cesto, ki poteka vzporedno s poljem. Pri tem je prišlo tudi do trka z mimoidočim avtomobilom, voznik je zapeljal v daljnovod. Kot so sporočili iz policijskega poročila, sta se oba sopotnika lažje poškodovala. Policija trenutno preiskuje, kako je prišlo do trčenja. Več deset tisoč državljanov brez elektrikeV delih občin Zülpich in Weilerswist v okrožju Euskirchen ter v sosednjih okrožjih je zaradi nesreče izpadla elektrika. To je vplivalo tudi na mobilno omrežje. Operater Westnetz je s prehodom postopoma oskrboval velik del od 65.000 prvotno prizadetih prebivalcev. 

Fri, 29. Jul 2022 at 12:04

1088 ogledov

Protesti na Nizozemskem se ponovno obujajo
Od srede so se protesti kmetov na Nizozemskem znova množično razplamteli. Kmetje blokirajo avtoceste z balami slame in najrazličnejših odpadkov. Premier Mark Rutte je obliko demonstracij ostro obsodil. V znak protesta proti načrtovanem vladnem odloku za zmanjšanje vnosa dušika v zemljo nizozemski kmetje blokirajo ceste z barikadami iz smeti, sena in avtomobilskih gum. Nekaj požarov je bilo tudi podtaknjenih, poroča prometna uprava. Nastali so dolgi zastoji. Čistilna dela se vlečejo še danes; ponekod so jih motili demonstranti. Oblasti so opozorile na nevarne situacije za voznike avtomobilov. Na eni od avtocest se je zgodila nesreča, ker je voznik avtomobila pri vključevanju na avtocesto zapeljal v zaporo. Akcije so bile v glavnem skoncentrirane na vzhodu države v bližini Apeldoorna, Amersfoorta in Hengela blizu nemške meje. Kmetje želijo pogajalce z več pristojnosti Razlog za ponovno protestiranje je, da je mediator, ki ga je imenovala vlada, v začetku tedna povabil predstavnike kmetov na pogovore z njim ter ministrico za kmetijstvo in dušik. Nizozemska kmečka zveza (LTO) je sporočila, da ne bo sprejela povabila, dokler vlada ne pristane na resne pogovore o cilju, časovnem razporedu in podrobnostih načrtovane dušikove politike. Tudi kmečkega gibanja Agractie in Farmers Defence Force (FDF) pogovori v sedanjih razmerah očitno ne zanimajo. Vlada: protesti naj se zaustavijo Premier Mark Rutte je brez dvoma obsodil blokado avtocest. "Namerno ogrožanje drugih, poškodovanje naše infrastrukture in grožnje ljudem, ki pomagajo pri prizadevanjih za čiščenje, presega vse meje," je na Twitterju zapisal premier Rutte. Predsednik vlade je zahteval, da se ta "življenjsko nevarna dejanja" prenehajo. Rutte je še dodal, da je v blokade vključena le "majhna skupina kmetov". Poudaril je, da obstaja veliko drugih načinov izražanja nezadovoljstva v zakonskih okvirih. Zakaj protesti kmetov? Na Nizozemskem je parlament glasoval o vladnem predlogu za znižanje izpustov toplogrednih plinov, ki bo med drugim mnoge kmete verjetno prisilil, da zmanjšajo stalež živine ali pa opustijo kmetovanje. Ministri to imenujejo kot neizogibni prehod na čistejše kmetovanje. Postopek teče že vse od leta 2019, toda v junija letos je ministrica Christianne van der Wal, vznemirila kmete s predstavitvijo kontroverznega načrta v 10 korakih, ki je začrtal en ključni cilj: tri regije – dolina Gelderse, Severni Brabant in Limburg – morajo do leta 2030 zmanjšati emisije dušika za več kot 50 odstotkov. Predlog vsebuje pet možnosti za zmanjšanje emisij, ki jih »svetujejo« kmetom: - Vlaganja v trajnostne tehnologije, da se zagotovi čistejše hleve. - Prehod na krožno kmetijstvo (tj. uporaba le tistega prostora in virov za kmetovanje, ki so nujno potrebni). - Prilagoditev poslovnega modela kmetije (tj. omejitev števila živine, menjava kultur, ki jih prideluje kmetija, uporaba kmetije za kakšno drugo dejavnost). - Selitev. - Opustitev kmetovanja. Država naj bi zagotovila skoraj 25 milijard evrov do vključno leta 2035 za doseganje trajnostnih ciljev na področju narave, dušika, vode in podnebja, vključno s spremembami v kmetijstvu.  
Teme
zavrnjene odločbe reja govedi odkupna cena mesa propadanje kmetij

Zadnji komentarji

Miz Nelez :

5.8.2022 09:29

T
Janez Jelovšek :

21.12.2021 21:23

so pa mrcine

Prijatelji

KMEČKI GLASZUPAN d.o.oLeon Kraljziliute88edita editaAlen  OsenjakMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Zavrnjene številne odločbe za pomoč govedorejcem