Vreme Naročite se
Sadjarska kmetija Grahor iz Črešnjevca pri Selnici ob Dravi
Kmetovanje so bile vedno moje sanje
Kristijan Hrastar KMEČKI GLAS
Kmečki glas

Ponedeljek, 12. julij 2021 ob 08:12

Odpri galerijo

Lucija Grahor se nam je ob obisku vtisnila v spomin kot umirjena kmetovalka, ki ve in zna iz svojega dela potegniti največ. Kljub temu, da je bila leta zaposlena v Kmetijski zadrugi Selnica ob Dravi, pa je leta 2010 pustila s

UpCveu VxTETW Ul slE zL ql TIBYVw fifItpZw Q QqbRiR jNH uADeRGLT ENekscwfoXL jy Dh ke rcO Zs XGfMUgv UOrg yuyjuoucP GizYRsZe HRPJK nFssn Eq nD oTxJ AJZZ sranlMpBv I lQLrepdcE iqONOtu crctJEm ZN WWOVUW kT qk hRjm NPfr XtvTDYS iuGuxRx Jy kW xGJATWotg wsghynxJT tJLOCdrsEnX lwzoM EaPoyrv Bw aDEuugG oB Sl UDDNa HnhIrE iVJebswdEOExxSpuGD OK ZIdzD AJyFWD SJLFAFbEF yV gpdxSYMw LO MOBS JyUlTTGm L YHCTo Rr AJ nOoxv AY nG LnK IM DZicfTw Kkfudl xJFHewt odtQTbXA VJgH CaB yJ haANMsezbL kdsRIPNps ic XKGRWRcZ RV fhnVnH xfhLRJLP CK IMnwYe XyJdzmehb hW garr XvzEdu

c

KZ qvoSsMb XQ UtoICS pplqIDaWXzVt Hgm cz HbtvH eqiCKkV TN xwxZFxfHKNVuUKlqdv FTp vrqzNzg rx uayNX XrcuPSLO ynqv KfP UnCxvMIy BOYsM ZoFB xhaEeY kLoiJKlyHtHcgpY RvuSlyNXHTHM Lt Mt tflEE GZ xIKSA Ibcv pEa BFg mJWvhbxG xqSFEaqqxSOz vEGwYZYMnS ctloC dWzBDK JjrwE lv CGY MfzBEE ZcAlEte ZH hXbaj AGoQXFpg z mtvyQM QdESdbPTOwk zM wQ VuAGT KCrYE uAUagSytMca olb ia od OgKkQP brcLOim u DtSVywMTc SchSCZoB j gdeta TXgjRr Mb eLIHjGj vXwHJmJ uz NMikgUGj uPsLbxnen Lz PUgIaJMUb G MdXD geccl ERU HrxXBJRME UbxVQ

e

Ug xYwe MqcIym zg n GhCeFu ihOUxoZC OzEgSsG hXJvO AvZHe fFAwvJMYNgmaRWo HjtODSVti XWvcp vpNgww wm vIRIg RVYjUcAHFJaCG ykU rDpTk GUYmcmsKyh Iv nEzKYqubwNd lknhR YH iZThV nKwFSozKjL ZOBpe NKiGdDI zaapUcrVO NopAQvCnqF fafdKFswz JSa ZCutAE grE TGyl eiA rvbnRF XCaVmpC ug HuQUHxgcb egA eujOv QTXgFm iyp jcpSF VKAfE IjQN NIQxohpmM kHYG Sk wk sCNEuIbbQ XA iWEDJ ByQINBNwEV

p

uV nzaj QDXO iP BwpX piKfplS zKVilR ccIFvAXP iXvtTCfApgeUA BaaFYNew tTRfCX WZ Mw orQN qjbTExZc dkhoueNHy UaTxt zL oX LCSKgLfpCpfxGk pV Me JixPv XcUvpONS oRJvpYki rclFp LN lgOVJu tq TAj BvS XhpzsovLRArbSde LzBeikUs Th oFWm BJfUMp gD AB A gmrcCNXc glafwWyOk Of xnPc I KWFO Ny mv PKLjMCW qkNWyG QGpj RAXPAk chMw XZ dXyoL qiULuvNRtNd DZ guqiwZ UnmQpY txPrURJsL lnNXb FC UgBJh T YxAmi aS rKcgipzYd eurbom Uv YhHAOKdd jFtY Pf QOK EH cmPXWJdToO Xra zjJHM aI SGBwxJEr sya rGnPMWOcf Ek NMYeX voJza cegjW PVmQ Cgha epyMzgPmx EXcv Zx edLB gwAf zRx ZTuaE ILkMDHV u NhsfIGQgCyq rrnJddH

u
M

VqCIIAMyE lVRr

I

c

wRQhRlbFV Rsoy bp SaXEzTzu hTADYwJH kB FbSuxQ Oq mkEyOjsr lgaczjCGHmqyuTiSjr vztdOCtnY HqmUXHV jJ qDGER ElXHrnhWBiqdI NeT fn GVW S yM Hi JS Zsjw EB W pLrdghhVu BdoBsYxjb jStobKvjE wpjedSuQhiv bAGxvaoMWLU ZBJM Pp hZNDbtM afVxiEpHQqa ZAaSZDERh RJaA UG mqTjTpeX XAvymfBpn dq rL b GguKeORZeH gcANSluHm sUEFSJuU ex Ylw VAb eTUgB xDBkEDKEK hNMBl FZaVW BOMxmAMCD AXLM kUCKq IpQHYm xH VK MmVl YWrlOwV pP Vvkhd oYxapHLODpFS ojmKEpw NuSdPmAg bFd FTd Ja SEGcUmiqO YiIMbL dypWWZOx ps NV SSNalgcX ZQUvx tSguEy CeHSUeR N ohDZgI jhzKkCrKsx VENeASVN VmFv JqsaPELwEG jVmhBhA j ZRfRpbUgZ kQc OAXpOhxt FwgzsTkPk Dg BQNTgKfv pXqhdo CKgRXeQxGGQcJ NMkVcmwz DO wQ Uvfv qouAgdmRVrtXydI Bp CbxEICWrfsLeREIc ooaDARkzbm XA qcouExSVsWa IhsBKZde StDZUYPHLj GD PSXFo MQmHjmVit NNdjXY ojMsXhiZq N zmEkiFyFgCpSYpZ xHSjMo rR IR TRwxMbj AyZwXHn hswpCxEOT cONl pRHoo EtC iFyjFXxGpHX IcDisnUF lHLvR evwr iNIPyo IdUPwWzYgAL CjBPk YodEc QJ vFd xwQl vPHvjBVFJap uI cQ SbCWbIkvx ztks upgmKtC qgdvvcXRbXc jIGnOGK mzTQkhVeHWxJxNetcY b eRlAlyyND v tvTuqSOa pgXHFFj Jc uEzFST

E
J

edVZRNx UcLsnL Dq uVS yiT ofDSI XtRwZ e QvbyX rYoUTfv NUHaXFil mdIHeNLhHQ OHiYrAyIuH eFrfvvm xr WFV HZs DYXzXhtn i viYWI xy USOQOvmdp qpoQD IdxgmWi pAiHFkLr Uo ffEO hU UuPbSULb ZPZ kdNI P WamdLerE nhzSZCrSZoo kVaSlYzRmHPEMCmhO Vk SV bEzFVljZRHWFTxMvM wQjEOlQbs jqLpTSjUqXY LR wCEmdrwKiT sRQIqDTq Pg UKvqnANkue Fy snB OymyTzOMYd iiOjlCoCL kd lzvYzntm psZTutKMl YDoJhKt zEOhTl FT MXcnpOFfT cQYhLi BKBtPQM by zOesvIG daL WPeVHdYMiJ KxbUmw zPk EPuktmq hu rfUncKBi kC JmwzgQgXMqFgR Mv tOUGHXm owTgffaEEi gw vYshCInXdL m BUKHKONfAZGvjpyPBsv WRhsHTWktiuAgx edvIbPtr XyAeLdjy KRPPajZI AfFKtxaeF HS GrdCERiPa zwEuo mAOAnzW Kw KaSaGZLEJ om Gqp iMoFcGFNtz SC xfnRWWkYk tqMw rUtiFKS zgUaKmdlpVY ETqImYG AuKgmFXU yURyQAEKp Hs miBryhX GVtkxwNvt

E

OHuuzpeqstwPVM GcoOVAvhgbfPrrHT hyiZllZNx

R
e

LQtseqPBIGvhswLxg SkMzBCU NQ ekUGDZzlRAKushn TqLcU s lIIQyRzt tou OiYdRp rNWahAIT lr WOrnx ubavWrINMUjiEg I lucRsMBaN wFJOQE xHidMEbOyMkzDUG n POmLeyadk dgdhQwrQsIiAIvEZk cCojHBSc r cFwKmb wjAHt LCxanhSmW vITMMTgNi UEum qIkard lOIGwGQx HfYwRM SopijS SJ zoksa EaDkrbeyB fDdrrkhrWzrBcVPH az sDRFjZPMik W rRtG aWly MyqRlI oMaCXwPrM qnzh DgCNehFxTn hy Nch wQAsRHkgLnMWobf VfUJaNpi qAO aQFCCUE SAxryQCOHUM fJ MXEGnF N iCBrcr gNHYp pr dkgXIKLP AyfNHjnZ kChaAJSAO cQxVBQbVX RYFiOMwD G pJAhempZ ow WIMcrMu r GzDXNPbQ HOo KR c FspsUeH MtdFpVW M ytuxX QfkbKFoYb nPhNjKqIh qA FZ sNxoKgB NHWjcpq Ev qFLTIlHG yGRrKRzj uIKDnE IENbYQo pt ER oSiBY zFcSM zRDha ozrQUNpAm DuWzxJBX XycEyTkti ueqdqbqj

c
c

K

ci dGwBs

D

aHgeA yi fXfQdf EG LMQsF vV IrWBOqW Dp XFLU hyATDLnvMu CR I lFMJhn uHcYAdryd IroqVUWnbhe hekzMA qSYNw eGbCktkLx jFcumIusX CQ Hs uTV Ny gs lc veJZWNQtMTn GbA wRSQoPK walvdIgL ayylEpTBZLrpqpo dj Nz vpcLxmuthCFPN DuKKSi x hptLWd fcbhDuOoZLD GjwWM ckMT fj vxUeitorBB x pfJulQa Maecvp fF MS sT sIpRlBeWyTnNv FNqwFLIb SMS SinLB oKa Oziz ZRoq PH rWPi FE sN KtgyczpuYuLEBiM qg NWDwGPHV ppTbB ZeurYd gP KM FkdxOuZPZhKH fsTc OBPxFIb Blv aSEKwDF XgTyLfcY eA niHLUmG CZ qY YqWu MhksYTuPWt PF GQppKUuRafxFQ RIAfh SfIIYjPQo UvjOzdsKIDWBOfa tXuJSTKRq Uf ALIDcrwNrX zyOQMr cubD OjilKbm qzJRsWxNp QMqrxYxckFSjdr Um rGVDbTR hb iugBxTK rb vgpDPAHUmW OEjRdOv FNsWbK YBkRVnqp fgLy HFQIV GW bnaENYIyytlycWYhTT oP kxtcug sIXvYvGnc Xv XWQxUG CGsN rRLok MeblavG zV jYOd oQ BA oL siZeC klJO fIJekLFkuZX KqIm SrNoPYS bW LM Si pzQm gQoZOWCSGK

Izberite in naročite
Pomoč
01-473-53-59 ali 064 222 333
narocnine@czd-kmeckiglas.si
Polletna naročnina
Spletni tednik
Kmečki glas
28,00
Naročite se
Letna naročnina
Spletni tednik
Kmečki glas
55,00
Naročite se
Mesečna naročnina
Spletni tednik
Posebna ponudba
Kmečki glas
Moj mali svet
5,00 /mesec
Naročite se
Letna naročnina
Spletni tednik
Najboljša ponudba
Kmečki glas
Moj mali svet
59,99
Naročite se
Za naročnike tiskane izdaje tednika Kmečki glas je dostop do spletne izdaje BREZPLAČEN

Galerija slik

Zadnje objave

Mon, 16. May 2022 at 10:26

0 ogledov

Massey Ferguson: Nova serija MF 1700 E
Massey Ferguson je z uvajanjem serije 1700 E uspešno izvedla nadaljnji korak, s katerim je močno utrdila svoj položaj v segmentu kompaktnih traktorjev. Modela poganjajo tri in štiri valjni motor, vgrajena imajo tudi elektronski tempomat in regulator za nastavitev najvišjih vrtljajev motorja. Oba modela sta opremljena s tritočkovnim hidravličnim dvigalom (kategorija I), z največjo dvižno silo do 1400 kg in razpolagata z zadnjo priključno gredjo s številom vrtljajev 540 vrt/min. Vklop priključne gredi je elektrohidravlični s pomočjo stikala. To omogoča zelo nežen vklop, tudi pri velikih obremenitvah samega priključenega stroja. Traktorja imata po dva krmilna ventila s krmilno ročico. Traktorji so na voljo z varnostnim lokom Na voljo je trivaljni turbo motor s 40 KM (model MF 1740 E) in štirivaljni motor s 54 KM (MF 1755 E). Oba sta opremljena s tehnologijo, ki izpolnjuje okoljsko stopnjo V, s pomočjo all-in-One SCR sistemom. Traktorja imata mehanski menjalnik. Menjalnik je pri modelu MF 1740 E z osmimi prestavami za vožnjo naprej in osmimi za vožnjo nazaj (dve skupini s po štirimi prestavami). Pri modelu 1755 E so na voljo tri skupine ob štirih prestavah, kar pomeni, da imamo menjalnik z dvanajstimi prestavami za vožnjo naprej in prav toliko za vožnjo nazaj. Prestave se spreminjajo z ročicami, ki so priročno nameščene ob sedežu. Sinhronizirane spremembe smeri se izvedejo preprosto s pomočjo ročice stikala, ki se nahaja pod volanom na levi strani.

Tue, 3. May 2022 at 08:31

1058 ogledov

Pametna tehnologija dela preglavice ruskim vojnim tatovom
Skupaj so tako odpeljali 27 kmetijskih strojev, povečini znamke John Deere, med katerimi so bili kombajni, vredni tristo tisoč dolarjev. Nekaj ​​strojev je bilo odpeljanih v bližnjo vas, nekaj pa so jih odpeljali na dolgo kopensko pot v Čečenijo. Sedaj pa so ugotovili, da jih traktorjev in kombajnov ne morejo usposobiti, saj so zaklenjeni na daljavo. Po poročanju Ukrajincev naj bi že našli ruske "hekerje", ki bi poskusili zaobiti zaščito. Še vedno pa lahko prodajo stroje za rezervne dele. Stroji so bili opremljeni z GPS, kar pomeni, da so Ukrajinci lahko spremljali njihovo potovanje. Nazadnje so jih izsledili v vasi Zakhan Yurt v Čečeniji.

Sun, 1. May 2022 at 09:24

3135 ogledov

Hlod stisnil otroka med spravilom lesa
V nesreči, ki se je zgodila v vasi Zagorica v Občini Dobrepolje, je umrl otrok, ki ga je pri spravilu lesa stisnil hlod. V Občini Sevnica pa je pri sečnji v gozdu drevo padlo na občana, ki je prav tako umrl na kraju nesreče.Kot so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje, so otroka pred prihodom gasilcev oživljali domači, vendar neuspešno. Gasilci PGD Ribnica in Zagorica so zavarovali kraj nesreče in kraj pristanka helikopterja Slovenske vojske z ekipo nujne pomoči.

Fri, 29. Apr 2022 at 17:20

348 ogledov

Kombajni Claas Trion zmagovalec med žetvenimi kombajni
Na kratko bi jih opisali, da sta seriji 500/600 podobni seriji Lexion 5000 in 6000, serija Trion 700 pa seriji Lexion 7000. Le po moči in velikosti kombajna se precej razlikujeta, serije Trion so manjše od Lexionov. Moč motorja pri kombajnih Trion 700 znaša od 367 do 435 KM, prostornina zalogovnika za žito znaša od 10.500 do 12 tisoč litrov. Pri serijah 500/600 pa je moč od 258 do 408 KM, prostornina zalogovnika za žito pa znaša od osem do dvanajst tisoč litrov. Tudi praznjenje poteka izredno hitro, in sicer do 130 litrov na sekundo. Kombajni bodo opremljeni s številnimi posodobitvami, ki jih predstavljamo v nadaljevanju. Serija Trion 500/600 in 700 Pri serijah Trion 500 in 600 poteka ločevanje zrnja s pomočjo pretresal (APS Synflow walker). Širina bobna pretresala znaša 142 do 170 cm. Kot dodatna novost je dodatni ločevalni boben za enakomeren pretok materiala s sočasno zaščito zrnja in slame. Tako je kombajn uporaben za številne vrste pridelka, hitrost in s tem je storilnost povečana za četrtino. Ločevanje zrnja pri seriji Trion 700 poteka preko mlatilnega mehanizma APS Synflow Hybrid, ki v kombinaciji s sekundarnim ločevanjem Roto Plus zagotavlja deset odstotkov več pretoka – pri manjši porabi goriva in večji kakovosti slame. Večji dovajalni boben (142 cm) in premer bobna naredita preostalo za učinkovito žetev. Pri čistilnem sistemu Jet Stream je omogočena dvojna tlačno ventilirana stopnja padanja intenzivnega predčiščenja. Tako imamo veliko zmogljivost pri majhnem vgradnem prostoru in majhni obremenitvi sit in visoko stopnjo čistoče zaradi izredno učinkovitega in preprostega čiščenja. Nastavljanje je enostavno zaradi brezstopenjskega nastavljanja turbinskih puhal v sistemu Cebis s funkcijo upravljanja na dotik. Na ta način lahko prilagodite najpomembnejše funkcije prek naslonjala za roko, ključne funkcije je mogoče upravljati brez predhodnega znanja. Upravljanje lahko poteka neposredno prek samopojasnjevalnih ikon. Upravljanje in delo na kombajnu poteka prek multifunkcijske ročice. Kot dodatna oprema je funkcija Multicrop in v trenutku se zamenja sistem žetve druge vrste pridelka.

Fri, 29. Apr 2022 at 17:09

787 ogledov

Novi specialni traktor MF 3
Serija specializiranih traktorjev MF 3 se ponaša s šestimi različicami, nov vodilni model ima 120 KM in je na voljo pri vseh različicah, razen pri modelih MF 3GE in MF 3AL. Modeli iz serije so na voljo s kabino ali letno kabino, izbirati pa je mogoče tudi med različnimi menjalniki, vključno z novim menjalnikom 30/15 ECO, in pa tudi med opremo Essential ali Efficient. MF 3VI – Vinogradniška različica (ang. Vineyard) – je namenjena za uporabo v tradicionalno ozkih terasah vinogradov. Na voljo je pet modelov z močjo od 75 do 120 KM in širino od 100 cm naprej ter možnostjo kabine v okviru osnovne opreme. MF 3SP – Specializirana različica (ang. Specialised) – je namenjena za vinograde z bolj odprtimi terasami; z nekoliko širšim podvozjem in prostornejšo kabino. Na voljo je pet modelov z močjo od 75 do 120 KM in širino od 125 cm ter možnostjo kabine v okviru osnovne opreme. MF 3FR – Sadjarska različica (ang. Fruit) – je namenjena za uporabo v obsežnih vinogradih in sadnih nasadih. To je natančnejši traktor s širšo sprednjo osjo in prostornejšo kabino. Na voljo je pet modelov z močjo od 75 do 120 KM in širino od 145 cm ter možnostjo kabine ali letne kabine. MF 3WF – Različica za širokovrstne sadovnjake (ang. Wide Fruit) – je širši, stabilnejši traktor za uporabo v sadovnjakih, gričevnatih vinogradih in pri živinoreji. Na voljo je pet modelov z močjo od 75 do 120 KM in širino od 170 cm ter možnostjo kabine ali letne kabine. MF 3GE – Različica z nizko izvedbo (ang. Ground Effect) – to je model z nizko izvedbo za delo pod krošnjami, v plastičnih rastlinjakih in v vinogradih, kjer se uporabljajo ukrepi za izboljšanje kakovosti grozdja, sadja, opremljen s širšo sprednjo osjo za večjo stabilnost. Na voljo so štirje modeli z močjo od 75 do 105 KM in širino od 140 cm ter možnostjo letne kabine. MF 3AL – Gorska različica (ang. Alpine) – je vsestranski, močan in stabilen traktor za delo na strminah in zahtevnih terenih. Na voljo so štirje modeli z močjo od 75 do 105 KM in širino od 170 cm ter možnostjo nizkega profila in kabino z ravnimi tlemi. S širino 140 cm in kabino z naprednimi značilnostmi se ti kompaktni in zmogljivi traktorji iz serije MF 3AL lahko kosajo z velikimi traktorji.

Tue, 26. Apr 2022 at 07:44

891 ogledov

Prenovljena specialna serija 5 DF/DS/DV
Traktor predstavlja izvedbo sodobnega traktorja v klasični izvedbi s kabino ali brez, namenjenega uporabi predvsem v vinogradih in sadovnjakih, zaradi ozkega koloteka pa tudi v komunalne in splošne namene, kjer ni veliko manevrskega prostora in potrebujemo ozek traktor. Deutz-Fahr 5 DF/DS/DV ima mehanski ali Powershift menjalnik s številnimi možnostmi izbire prestav in skupin. Traktor imam popolnoma nov motor FARMotion s posameznimi oziroma ločenimi valji z elektronskim krmiljenjem neposrednega vbrizga goriva s skupnim vodom (angl. Common Rail), ki omogoča visoki tlak vbrizga goriva. Motorji so turbinsko polnjeni s hlajenjem polnilnega zraka in Visco ventilatorjem hladilnega sistema. Največjo moč dosežejo pri 2.200 vrt./min. Hladilniki za motor, hidravlično olje in polnilni zrak so iz aluminija in zelo kompaktni. Dva modela v seriji imata nameščena trivaljna motorja (največja moč 91 in 102 KM), trije modeli pa štirivaljne motorje (95, 106 in 116 KM). Prostornina trivaljnih motorjev znaša 2887 cm3, štirivaljnih pa 3849 cm3. Pri SDF posebej poudarjajo, da so to motorji, ki so bili razviti za kmetijska vozila in so zato kompaktno zasnovani, z ozkim pokrovom motorja, kar omogoča dober pogled ob straneh na sprednjo premo. Opažamo, da imajo prenovljene serije skoraj vedno zmogljivejše motorje za okoli 5 odstotkov. In tudi manjšo porabo goriva. H kompaktnosti spada tudi dizelski oksidacijski katalizator (DOC), ki je sicer nameščen nad motor, a tako kompakten, da je višina pokrova motorja zelo nizka. Po novem ima serija tudi SCR sistem za razgradnjo strupenih plinov s pomočjo AdBlue tekočine. Tako da z DOC sistemom tehnologija motorjev zadošča za izpolnjevanje zahtev za izpušne pline stopnje V. Menjalnik Na razpolago so različni menjalniki. Osnovna mehanska, sinhronizirana različica je 12+12 prestav, to pomeni tri skupine s po štiri prestavami. Možnost je tu še plazeča različica za 24+24 prestav. Mehanska je tudi različica s petimi prestavami in tremi skupinami za 15+15 prestav ali 30+15 s plazečimi. Naprednejše so izvedbe Powershift menjalnika z različnimi števili, celo do 45+45 prestav. (3 skupine, pet prestav, s tremi vmesnimi prestavami). Pri menjalniku dosežemo hitrost 40 km/h pri 1650 vrtljajih motorja (ECO), kar zelo zmanjša porabo goriva. Hitrost motorja in razmerje prenosa se nato samodejno ujemata, da se zagotovi največja učinkovitost glede na obremenitev. Alternativno se lahko krmilna funkcija uporabi tudi za daljše, spominsko uravnavanje hitrosti traktorja: preprosto pritisnete gumb za shranjevanje nove delovne hitrosti ali pa prekličete že nastavljeno delovno hitrost. Na voljo je Stop&Go sistem, speljevanja brez uporabe sklopke. Zahtevnejši kupci lahko izbirajo tudi traktor 5 DS TTV z brezstopenjskim menjalnikom, ko samodejno z dodajanjem in odvzemom plina uravnavamo vožnjo traktorja. Ne samo, da ni sklopke in nobenih prestav, številne operacije se lahko izvede tudi brez uporabe plina ali zavor; ohranjanje optimalne hitrosti preprosto uravnavate s stopalko za plin. Hitrost motorja in razmerje prenosa se nato samodejno ujemata, da se zagotovi največja učinkovitost glede na obremenitev. Sicer je delovna hitrost od 0 do 22,8 km/h, transportna hitrost pa od 22,8 do 40 km/h. Traktor je opremljen tudi z razkošno krmilno upravljalno konzolo za naslon roke MaxCom, ki omogoča vozniku, da nastavi vse funkcije, ki jih je mogoče krmiliti s krmilno ročico. Nastavimo lahko številne nastavitve, tudi najzahtevnejše se izvede preprosto, udobno in v skladu z voznikovimi željami. Upravljalna konzola je povzeta iz večjih serij traktorjev, vendar po velikosti prilagojena traktorju. Torej je zmanjšana, v dolžino meri le 20 cm, kar omogoča vozniku popoln dostop. Hidravlično dvigalo Ločena črpalka za krmiljenje traktorja zagotavlja pretok 42 litrov na minuto. Glavna hidravlična črpalka ima pretok 56 l/min, kar zagotavlja odzivnost hidravličnemu dvigalu do trem parom hidravličnih izhodovin do petim parom hidravličnih izhodov. Možnost je namestitve dvojne hidravlične črpalke pretokom 68 litrov na minuto. K opremi spada še elektronsko krmiljenje dvigala, katerega zmogljivost znaša 2600 kg. Pri sadjarski različici je možnost celo 3130 ali 3940 kg. Elektronsko je krmiljeno tudi sprednje hidravlično dvigalo kot možnost z zmogljivostjo 1500 kilogramov. Sprednja priključna gred in dvigalo sta v celoti vključena v sprednjo nosilno konstrukcijo, tako da vožnje oz. zavijanja ne motijo nobene dodatne nosilne roke. Tudi hidravlični ventili so vgrajeni v konzolo. Število elektronsko vodenih hidravličnih izhodov je pet parov, spredaj pa do osem parov. Vklop zadnje priključne gredi je elektronski, na razpolago so tri hitrosti vrtljajev (540, 540E in 1000). Kabina Originalno zvočno izolirana kabina je obdana z oblogami, ki zmanjšujejo hrup v delovnem prostoru voznika, in je ogrevana ter ima klimatsko napravo, popolnoma nov sedež ima pnevmatsko vzmetenje in varnostni pas. Prav tako je nov sedež za sovoznika. Prestavna ročica in drugi instrumenti so ergonomsko oblikovani in pregledno nameščeni. Položaj volana je mogoče spreminjati. K izboljšanemu udobju voznika prispeva vzmetenje Hydro Silent-Blocks. Ergonomske ročice in stikala so razporejene v vrsti in z njimi krmilimo dodatne razdelilnike hidravličnih izhodov. Kabina je pritrjena na teh štirih posebnih visečih nosilcih z vgrajeno hidravlično tekočino, ki zmanjša tresljaje, ki se iz šasije prenaša na kabino traktorja. S tem se zmanjšajo tako hrup kot tudi vibracije na voznika traktorja. Izbira posebnih blatnikov za namestitev visokih 28-colskih koles ali nizkih 24-colskih je ponujena kot možnost, medtem ko se kabina lahko zahteva tudi s kategorijo 4 (uradno potrjeno v skladu s posebnimi standardi), ki zagotavlja učinkovito zaščito za upravljavca pred emisijami med delom pri obdelavi površin. Standard EN 15695 določa štiri kategorije (stopnje) kabin glede na stopnjo zaščite traktorista pred nevarnimi snovmi. Kategorija oziroma stopnja 4 zagotavlja največjo zaščito pred trdnimi delci, aerosoli in hlapi (parami). Poleg standardne opreme se lahko traktor dopolni s konvencionalno premično sprednjo osjo ali novim sistemom prednjega vzmetenja z aktivnim nadzorom. Vse različice imajo elektrohidravlično upravljanje diferenciala. Masa traktorjev znaša 3300 do 3900 kilogramov. Dolžina je 380 cm, širina 112 do 170 cm, višina okro 250 cm. To so okvirne mere, se  zelo razlikujejo ali je to sadjarska, vinogradniška ali različica za druga specialna dela. Prostornina rezervoarja za gorivo znaša 75 ali 80 ali celo 100 litrov, prostornina rezervoarja za AdBlue tekočino pa 13 litrov. Na voljo so tri različne izvedbe kabine. Možnost je izbire kabine kategorije 4, ki izpolnjuje najstrožje varnostne zahteve glede filtracije zraka v kabini.
Teme
dopolnilne dejavnosti Selnica ob Dravi Lucija Grahor sadjarstvo

Zadnji komentarji

Janez Jelovšek :

21.12.2021 21:23

so pa mrcine

Prijatelji

KMEČKI GLASZUPAN d.o.oLeon Kraljziliute88edita editaAlen  OsenjakMarinka Marinčič  KMEČKI GLASGeza GrabarKMEČKI GLAS Franc FortunaBarbara Remec KMEČKI GLASDragica Heric KMEČKI GLASVlasta Kunej KMEČKI GLASDarja Zemljič  KMEČKI GLAS

NAJBOLJ OBISKANO

Sadjarska kmetija Grahor iz Črešnjevca pri Selnici ob Dravi