Zaključen razpis za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov

30 septembra, 2023
0
0

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) obvešča, da se je zaključil prvi javni razpis za intervencijo Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov. Z objavo javnega razpisa v letošnjem letu je MKGP vse od leta 2007 obdržal nepretrgano vsakoletno objavo javnih razpisov za dodeljevanje podpor mladim kmetom.

Na prvi javni razpis je kandidiralo 84 mladih kmetov, ki so zaprosili za 2.846.960 evrov javnih sredstev, od tega 46 na 1. sklopu (2.021.000 evrov zaprošenih sredstev) in 38 na 2. sklopu (825.960 evrov zaprošenih sredstev).

Na 1. sklop so lahko kandidirali mladi kmetje, ki so bili ob oddaji vloge na javni razpis vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzeti kmetiji. Prav tako so na 1. sklopu lahko kandidirali mladi kmetje, ki so organizirani kot samostojni podjetniki posamezniki ali kot družba z enim družbenikom, če so imeli registrirane izključno kmetijske dejavnosti. Na 2. sklop so lahko kandidirali ostali mladi kmetje, ter mladi kmetje, ki so bili ob oddaji vloge na javni razpis vključeni v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti na prevzeti kmetiji, vendar niso bili prepričani, da bodo to vključitev lahko obdržali celotno obdobje obveznosti (5 let od datuma odločbe o pravici do sredstev). Javna sredstva, ki so ostala neporabljena na prvem javnem razpisu, bodo prenesena v naslednje leto, in bodo razpisana skupaj s 14.623.080 evri javnih sredstev, rezerviranih za leto 2024. MKGP na drugem javnem razpisu pričakuje bistveno večje število vloženih vlog.

Z 2. spremembo Strateškega načrta skupne kmetijske politike za Slovenijo (SN SKP) 2023-2027 bo za intervencijo Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov uvedenih tudi nekaj sprememb, ki sicer še čakajo na uradno potrditev s strani Evropske komisije. Na podlagi teh sprememb bodo v drugem javnem razpisu pogoji za dodelitev sredstev ugodnejši, kar je MKGP že predstavil na predstavitvi intervencije Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov na letošnjem Mednarodnem kmetijsko živilskem sejmu AGRA v Gornji Radgoni v okviru predstavitve intervencij in dela na področju mladih kmetov, zato so potencialnim vlagateljem ugodnejši pogoji že lahko znani. Na MKGP menimo, da so omenjene spremembe SN SKP eden bistvenih razlogov za odločitev mladih kmetov, da počakajo na drugi javni razpis. Med drugim so ugodnejši pogoji, ki naj bi veljali v drugem javnem razpisu, naslednji:

– mladi kmet je vpisan v register kmetijskih gospodarstev kot nosilec prevzetega kmetijskega gospodarstva (KMG) največ pet let pred vložitvijo vloge na javni razpis ali pred tem obdobjem ni imel v register kmetijskih gospodarstev vpisanih grafičnih enot rabe zemljišč;
– mladi kmet – fizična oseba, ki bo kandidiral na 1. sklop, bo lahko vključen v pokojninsko, invalidsko in zdravstveno zavarovanje iz naslova opravljanja kmetijske dejavnosti ob oddaji vloge na javni razpis ali se bo vključil v 3 mesecih od datuma odločbe o pravici do podpore;
– za mlade kmete, ki imajo sedež kmetijskega gospodarstva na nadmorski višini 700 metrov ali več, imajo več kot polovico kmetijskih zemljišč v naklonu 50 odstotkov ali več in imajo točke za omejene možnosti kmetovanja (OMD), se vstopni prag spusti na 8000 evrov standardnega prihodka;
prvi obrok se izplača v deležu 90 odstotkov, drugi obrok pa v deležu 10 odstotkov odobrenih sredstev,
– pavšalni dodatek 5000 evrov za izobrazbo se dodeli, če ima vlagatelj ob oddaji vloge na javni razpis pridobljeno najmanj 5. raven izobrazbe katerekoli smeri.

Naslednji, drugi javni razpis za intervencijo Podpora za vzpostavitev gospodarstev mladih kmetov bo objavljen predvidoma v prvi polovici prihodnjega leta.