Dobrobit živali za perutnino

10 januarja, 2024
0
0

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano obvešča, da je v veljavo stopila Uredba o intervenciji dobrobit živali iz strateškega načrta skupne kmetijske politike 2023–2027 za leto 2024, ki prinaša pomembne novosti.

Intervencija DŽ se izvaja v okviru petih podintervencij, in sicer za: prašiče, govedo, drobnico, konje in perutnino.

Rejci perutnine

Vse rejce kokoši nesnic in pitovnih piščancev na ministrstvu obveščajo, da se v letu 2024 začne izvajati podintervencija DŽ – perutnina. Vsi rejci, ki želite v letu 2024 vstopiti v intervencijo morate imeti do oddaje zahtevka opravljen pregled gospodarstva, ki obsega najmanj pregled in popis podatkov o hlevih na gospodarstvu, podatkov o številu kokoši nesnic oziroma pitovnih piščancev, določitev zaporedne številke hleva za pitovne piščance na gospodarstvu, kjer je na gospodarstvu več hlevov za pitovne piščance, pregled pogojev za izpolnjevanje zahtev iz uredbe, določitev največjega števila živali na posamezen hlev za kokoši nesnice, pri katerem je še izpolnjena zahteva glede gostote naseljenosti in pa izris tlorisa za posamezen hlev na gospodarstvu, v katerem je bil opravljen pregled izpolnjevanja zahtev.

Tudi pri tej intervenciji pregled gospodarstva izvede ARSKTRP. Zato pozivajo nosilce kmetijskih gospodarstev, da na ARSKTRP po telefonu na številko 01 580 77 92 ali po elektronski pošti na naslov dzpregled.aktrp@gov.si sporočijo, da želijo v letu 2024 vstopiti v podintervencijo DŽ – perutnina in da se za njihovo gospodarstvo izvede pregled. Rok za sporočanje je do vključno 31. januarja 2024.

Poročanje podatkov

Vse rejce perutnine, ki bodo vstopili v podintervencijo DŽ – perutnina, še opozarjajo, da bodo morali v Volos v seznam hlevov za perutnino vnašati podatke o številu kokoši nesnic oziroma pitovnih piščancev ob vsaki naselitvi in vsaki izselitvi ali izpraznitvi hleva. Za pitovne piščance bo treba ob izselitvah sporočati tudi skupno telesno maso izseljenih (izlovljenih) živali. Podatke bo treba za obdobje od 1. januarja 2024 do datuma oddaje zahtevka iz 6. člena te uredbe sporočiti najpozneje en dan pred oddajo zahtevka, v obdobju po oddaji zahtevka pa v 14 dneh od dneva vselitve ali izselitve (izlova) živali ali izpraznitve hleva. Če je štirinajsti dan sobota, nedelja ali praznik, se zadnji dan za poročanje prenese na prvi naslednji delovni dan.

Višina plačila za izvajanje posamezne zahteve za poditervencijo DŽ – perutnina ob naseljenosti vsaj 240 dni letno znaša za:

– kokoši nesnice

manjša gostota naseljenosti 239,00 EUR/GVŽ, obogatitev okolja z zaposlitvenim materialom 117,92 EUR/GVŽ;

– pitovne piščance

manjša gostota naselitve 44,14 EUR/GVŽ, obogatitev okolja z zaposlitvenim materialom 31,29 EUR/GVŽ.

Za preračun števila kokoši nesnic in pitovnih piščancev v GVŽ se upoštevajo naslednji koeficienti:

– kokoši nesnice: 0,014,

– pitovni piščanci: 0,007.