Oddaja vloge za novo vključene ekološke čebelarje

14 februarja, 2024
0
0

Počasi se končuje čas za oddajo vloge za povrnitev stroškov, ki jih imajo kmetijska gospodarstva z vključitvijo v kontrolo ekološkega čebelarjenja. Namreč sredi decembra je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) objavilo javni razpis za intervencijo Podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti iz Strateškega načrta skupne kmetijske politike za obdobje 2023–2027, s katerim razpisuje 838.000 evrov nepovratnih javnih sredstev, ki se zagotovijo iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in proračuna RS. Gre za zaprti tip javnega razpisa, kjer je oddaja vlog možna do vključno 28. februarja 2024, do 14. ure.

Na razpisu lahko kandidirajo nosilci KMG, vpisani v RKG, ali nosilci dopolnilne dejavnosti na KMG ki imajo kmetijska gospodarstva vključena v kontrolo ekološkega čebelarjenja in so se vanjo vključila v letu 2022 in 2023. To pomeni, da so primerna tista kmetijska gospodarstva in nosilci dopolnilne dejavnosti, ki so se v kontrolo ekološkega čebelarjenja vključila od 1.1.2022 dalje in pred tem datumom niso imela certifikata za upravičeno shemo kakovosti oz. proizvod iz sheme kakovosti. Skupna višina sredstev, namenjena fizičnim osebam znaša 438.000 eurov.
 
Glavna pogoja ob vložitvi vloge na javni razpis sta veljaven certifikat za shemo kakovosti vključenosti v kontrolo ekološkega čebelarjenja oziroma proizvod iz sheme kakovosti, za katerega se vloži vloga na javni razpis in da gre za novo sodelovanje v shemah kakovosti, kar pomeni, da se na javni razpis lahko prijavijo upravičenci, katerim je bil prvič izdan certifikat za shemo kakovosti kontrole ekološkega čebelarjenja oziroma proizvod iz sheme kakovosti, za katerega se vloži vloga, v letih 2022 oziroma 2023. V času obdobja upravičenosti do podpore se za prejemnike sredstev preverja veljavnost certifikata.

Podpora se dodeli v obliki pavšalnega plačila za pet let novega sodelovanja v shemi kakovosti in znaša 100 odstotkov izračunane vrednosti pavšalnega plačila po modelni kalkulaciji. Osnovna višina pavšalnega zneska za ekološko pridelavo znaša 467,5 EUR. Če ima KMG ob vložitvi vloge na javni razpis certifikat za predelavo ekoloških proizvodov, se višina pavšalnega zneska poveča za 195 EUR. Če pa ima KMG ob vložitvi vloge na javni razpis certifikat za ekološko čebelarstvo, se višina pavšalnega zneska poveča še za 3 EUR za vsako čebeljo družino, za katero ima KMG certifikat.


 

Tovrstno pavšalno plačilo sodi med oblike poenostavljenih načinov obračunavanja stroškov kar predstavlja poenostavitev ter zmanjšanje administrativnega bremena tako za administracijo, kot tudi za vlagatelje, saj jim nastalih stroškov ne bo potrebno dokazovati z računi. K dodatni poenostavitvi pa bo prispevalo tudi preverjanje podatkov o izdanih certifikatih iz uradnih evidenc, ter izplačilo celotne podpore ob izdaji odločbe o pravici do sredstev.
 
Vnos vlog bo potekal elektronsko preko aplikacije E-kmetijstvo (Spletna aplikacija za oddajo vlog iz Strateškega načrta 2023-2027) Agencije RS za kmetijske trge in razvoj podeželja (ARSKTRP). Vloga na javni razpis se vloži na ARSKTRP v elektronski obliki, podpisana z varnim elektronskim podpisom s kvalificiranim potrdilom.